دوره ‌های برنامه نویسی

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: 10 ساعت

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: 16 ساعت

5/5

مدرس:گروه اساتید

طول دوره: 20 ساعت

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: 46 ساعت

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: 30 ساعت

5/5

مدرس:گروه اساتید

طول دوره: 25 ساعت

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: پس از تکمیل

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: پس از تکمیل

5/5

مدرس: مهندس جلالی

طول دوره: ۸۰ساعت

5/5

مدرس: مهندس جلالی

طول دوره: 80 ساعت

5/5
امتیاز دهید