دوره ‌های علوم مالی و حسابداری

مدرس: سلطانی

طول دوره: پس از تکمیل

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: پس از تکمیل

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: پس از تکمیل

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: پس از تکمیل

5/5
میانگین امتیاز: 5/5 - (1 امتیاز)